Hộ chiếu Logistics Thế giới

Hộ chiếu Logistics Thế giới

Hộ chiếu Logistics Thế giới – World Logistics Passport (WLP) là một trong 9 sáng kiến và 33 dự án thuộc chiến lược “Con đường tơ lụa Dubai” được Chủ tịch Hội đồng điều hành Dubai – Thái tử Dubai Shaikh Hamdan Bin Mohammad phê duyệt ngày 02/3/2019 và chính thức khởi động ngày 13/10/2019. […]