house bill

So sánh hai loại vận đơn phổ biến – phân biệt MBL và HBL

Vận đơn là gì? Vận tải đơn là một chứng từ vận tải do người vận chuyển, hoặc thuyền trưởng (đường biển) hoặc đại lý của người vận chuyển ký phát sau khi hàng hóa đã được xếp lên tàu hoặc hàng hóa đã được nhận và chờ xếp lên tàu. Chức năng của vận […]