Hướng dẫn sử dụng mã loại hình B13 trong bảng mã loại hình Xuất Nhập Khẩu